Commit e9bb3d31 authored by 127.0.0.1's avatar 127.0.0.1 Committed by amnesia
Browse files

error ortogràfic

parent 7af3d809
......@@ -56,7 +56,7 @@ Si volem traduir el text de l'enllaç, haurem de traduir l'enllaç ikiwiki de la
per tenir l'enllaç a [[Seguretat|Security]] traduït.
La primera part abans del **|** es el text de l'enllaç, i la segona és l'enllaç en si mateix, en forma druta URL, que no canvia respecte l'original. Si l'enllaç corresponent en català existeix, l'ikiwiki ens hi portarà. Sinó, enllaça amb la versió en anglès.
La primera part abans del **|** es el text de l'enllaç, i la segona és l'enllaç en si mateix, en forma de ruta URL, que no canvia respecte l'original. Si l'enllaç corresponent en català existeix, l'ikiwiki ens hi portarà. Sinó, enllaça amb la versió en anglès.
(Per cert, en aquests exemples hi ha espais entre [ [ i ] ] i dins mateix, entre el text i els [ i ]. En la traducció s'ha de fer **sense espais**. Aquí hi són perquè sinó l'ikiwiki no mostra el codi com a exemple correctament.)
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment