Commit c838e02b authored by anonym's avatar anonym
Browse files

Update PO files.

parent d45e2c87
......@@ -20,7 +20,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: The Tor Project\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2017-09-13 20:10+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2017-09-29 17:47+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-12-20 04:08+0000\n"
"Last-Translator: Alex Alex <a.v.v73@abv.bg>\n"
"Language-Team: Bulgarian (http://www.transifex.com/otf/torproject/language/"
"bg/)\n"
......
This diff is collapsed.
......@@ -8,16 +8,18 @@
# Filip Hruska <fhr@fhrnet.eu>, 2014
# Pivoj, 2015
# Jiří Vírava <appukonrad@gmail.com>, 2013-2014
# Michal Vašíček <michalvasicek@icloud.com>, 2017
# mxsedlacek, 2014
# Tomas Palik <heidfeld@email.cz>, 2015
# Vlastimil Burián <burian.vlastimil2@gmail.com>, 2015
# Roman Ondráček <ondracek.roman@centrum.cz>, 2016
# Tomas Palik, 2015
# Vlastimil Burián <inactive+burianvlastimil@transifex.com>, 2015
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: The Tor Project\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2017-09-13 20:10+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2015-08-28 07:47+0000\n"
"Last-Translator: Vlastimil Burián <burian.vlastimil2@gmail.com>\n"
"PO-Revision-Date: 2017-12-07 22:10+0000\n"
"Last-Translator: Michal Vašíček <michalvasicek@icloud.com>\n"
"Language-Team: Czech (http://www.transifex.com/otf/torproject/language/cs/)\n"
"Language: cs\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -95,7 +97,7 @@ msgstr "_Odejít"
#: config/chroot_local-includes/usr/share/gnome-shell/extensions/shutdown-helper@tails.boum.org/extension.js:71
msgid "Restart"
msgstr ""
msgstr "Restart"
#: config/chroot_local-includes/usr/share/gnome-shell/extensions/shutdown-helper@tails.boum.org/extension.js:74
msgid "Power Off"
......@@ -171,7 +173,7 @@ msgstr "Tato verze Tails obsahuje následující bezpečnostní problémy:"
#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-security-check:134
msgid "Known security issues"
msgstr ""
msgstr "Známé bezpečnostní problémy"
#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-spoof-mac:52
#, sh-format
......@@ -179,33 +181,30 @@ msgid "Network card ${nic} disabled"
msgstr "Síťová karta ${nic} vypnuta"
#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-spoof-mac:53
#, fuzzy, sh-format
#, sh-format
msgid ""
"MAC spoofing failed for network card ${nic_name} (${nic}) so it is "
"temporarily disabled.\n"
"You might prefer to restart Tails and disable MAC spoofing."
msgstr ""
"MAC spoofing selhalo pro síťovou kartu ${nic_name} (${nic}) takže je "
"momentálně nedostupné. Možná budete preferovat restarování Tails a odpojení "
"MAC spoofingu. Podívejte se na <a href='file:///usr/share/doc/tails/website/"
"doc/first_steps/startup_options/mac_spoofing.en.html'>documentation</a>."
"MAC spoofing pro síťovou kartu ${nic_name} (${nic}) selhal, takže je dočasně "
"vypnutý.\n"
"Měli byste restartovat Tails a vypnout MAC spoofing."
#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-spoof-mac:62
msgid "All networking disabled"
msgstr "Veškeré síťování vypnuto"
#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-spoof-mac:63
#, fuzzy, sh-format
#, sh-format
msgid ""
"MAC spoofing failed for network card ${nic_name} (${nic}). The error "
"recovery also failed so all networking is disabled.\n"
"You might prefer to restart Tails and disable MAC spoofing."
msgstr ""
"MAC spoofing selhalo pro síťovou kartu ${nic_name} (${nic}). Oprava chyb "
"také sehlaha takže je veškerá síťová komunikace odpojena.\n"
"Můžete preferovat restartování Tails a odpojit MAC spoofing. Podívejte se na "
"<a href='file:///usr/share/doc/first_steps/startup_options/mac_spoofing.en."
"html'>documentation</a>."
"MAC spoofing pro síťovou kartu ${nic_name} (${nic}) selhal. Opravení chyby "
"také selhalo a veškerý síťový provoz byl deaktivován.\n"
"Měli byste restartovat Tails a vypnout MAC spoofing."
#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-upgrade-frontend-wrapper:24
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:27
......@@ -254,25 +253,23 @@ msgstr ""
"sledovat, co děláte v Tails."
#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-virt-notify-user:76
#, fuzzy
msgid "Warning: non-free virtual machine detected!"
msgstr "Varování: zjištěn virtuální stroj!"
msgstr "Varování: detekován nesvobodný virtuální stroj"
#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-virt-notify-user:78
#, fuzzy
msgid ""
"Both the host operating system and the virtualization software are able to "
"monitor what you are doing in Tails. Only free software can be considered "
"trustworthy, for both the host operating system and the virtualization "
"software."
msgstr ""
"Jak hostitelský operační systém tak virtualizační software je schopen "
"sledovat, co děláte v Tails."
"Hostující oprační systém a virtualizační software mohou monitorovat, co v "
"Tails děláte. Pouze otevřený software může být považován za důvěryhodný, a "
"to jak v případě operačního systému, tak virtualizačního softwaru."
#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-virt-notify-user:83
#, fuzzy
msgid "Learn more"
msgstr "Zjistěte více o Tails"
msgstr "Zjistěte více"
#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tor-browser:43
msgid "Tor is not ready"
......@@ -295,15 +292,15 @@ msgid "Do you really want to launch the Unsafe Browser?"
msgstr "Opravdu chcete spustit Nebezpečný prohlížeč?"
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:40
#, fuzzy
msgid ""
"Network activity within the Unsafe Browser is <b>not anonymous</b>.\\nOnly "
"use the Unsafe Browser if necessary, for example\\nif you have to login or "
"register to activate your Internet connection."
msgstr ""
"Aktivita sítě s Nebezpečným Prohlížečem <b>není anonymní</b>. Používejte "
"Unsafe browser pouze pokud je to nutné například pokud se musíte přihlásit "
"nebo registrovat při připojení k internetu."
"Síťová aktivita v Nebezpečném prohlížeči <b>není anonymní</b>.\\nPoužívejte "
"Nebezpečný prohlížeč pouze v případě nutnosti,\\nnapříklad pokud se "
"potřebujete přihlásit nebo zaregistrovat, abyste aktivovali vaše připojení k "
"internetu."
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:51
msgid "Starting the Unsafe Browser..."
......@@ -409,211 +406,4 @@ msgstr "Specifické nástroje Tails"
#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/polkit-1/actions/org.boum.tails.root-terminal.policy.in.h:1
msgid "To start a Root Terminal, you need to authenticate."
msgstr ""
#~ msgid "OpenPGP encryption applet"
#~ msgstr "OpenPGP šifrovací applet"
#~ msgid "Exit"
#~ msgstr "Konec"
#~ msgid "About"
#~ msgstr "O aplikaci"
#~ msgid "Encrypt Clipboard with _Passphrase"
#~ msgstr "Šifrovat schránku s _Heslem"
#~ msgid "Sign/Encrypt Clipboard with Public _Keys"
#~ msgstr "Přihlásit/Zašifrovat Schránku s Veřejnými_Klíči"
#~ msgid "_Decrypt/Verify Clipboard"
#~ msgstr "_Dešifrovat/Ověřit Schránku"
#~ msgid "_Manage Keys"
#~ msgstr "_Spravovat Klávesy"
#~ msgid "_Open Text Editor"
#~ msgstr "_Otevřít textový editor"
#~ msgid "The clipboard does not contain valid input data."
#~ msgstr "Schránka neobsahuje validní vstupní data."
#~ msgid "Unknown Trust"
#~ msgstr "Neznámá důvěra"
#~ msgid "Marginal Trust"
#~ msgstr "Marginální důvěra"
#~ msgid "Full Trust"
#~ msgstr "Plná důvěra"
#~ msgid "Ultimate Trust"
#~ msgstr "Nekonečná důvěra"
#~ msgid "Name"
#~ msgstr "Jméno"
#~ msgid "Key ID"
#~ msgstr "ID klíče"
#~ msgid "Status"
#~ msgstr "Stav"
#~ msgid "Fingerprint:"
#~ msgstr "Otisk:"
#~ msgid "User ID:"
#~ msgid_plural "User IDs:"
#~ msgstr[0] "Uživatelské ID:"
#~ msgstr[1] "Uživatelská ID:"
#~ msgstr[2] "Uživatelská ID:"
#~ msgid "None (Don't sign)"
#~ msgstr "Žádný (Nepřipojovat) "
#~ msgid "Select recipients:"
#~ msgstr "Označit příjemce:"
#~ msgid "Hide recipients"
#~ msgstr "Skrýtí příjemci"
#~ msgid ""
#~ "Hide the user IDs of all recipients of an encrypted message. Otherwise "
#~ "anyone that sees the encrypted message can see who the recipients are."
#~ msgstr ""
#~ "Skrýt uživatelská jména všech příjemců šifrované zprávy. Jinak každý, kdo "
#~ "uvidí zašifrovanou zprávu můžete vidět, kdo jsou příjemci."
#~ msgid "Sign message as:"
#~ msgstr "Podepsat zprávu jako:"
#~ msgid "Choose keys"
#~ msgstr "Vybrat klíče"
#~ msgid "Do you trust these keys?"
#~ msgstr "Důvěřujete těmto klíčům?"
#~ msgid "The following selected key is not fully trusted:"
#~ msgid_plural "The following selected keys are not fully trusted:"
#~ msgstr[0] "Následující vybraný klíč není plně důvěryhodný:"
#~ msgstr[1] "Následující vybrané klíče nejsou plně důvěryhodné:"
#~ msgstr[2] "Následující vybrané klíče nejsou plně důvěryhodné:"
#~ msgid "Do you trust this key enough to use it anyway?"
#~ msgid_plural "Do you trust these keys enough to use them anyway?"
#~ msgstr[0] "Věříte tomuto klíči dostatečně na to, abyste ho přesto použili?"
#~ msgstr[1] "Věříte těmto klíčům dostatečně na to, abyste je přesto použili?"
#~ msgstr[2] "Věříte těmto klíčům dostatečně na to, abyste je přesto použili?"
#~ msgid "No keys selected"
#~ msgstr "Nebyly vybrány žádné klíče"
#~ msgid ""
#~ "You must select a private key to sign the message, or some public keys to "
#~ "encrypt the message, or both."
#~ msgstr ""
#~ "Musíte vybrat soukromý klíč na podepsání nebo veřejný klíč na zašifrování "
#~ "zprávy nebo oba."
#~ msgid "No keys available"
#~ msgstr "Žádné dostupné klíče"
#~ msgid ""
#~ "You need a private key to sign messages or a public key to encrypt "
#~ "messages."
#~ msgstr ""
#~ "Potřebujete soukromý klíč na podepsání zpráv nebo veřejný klíč na "
#~ "zašifrování zpráv."
#~ msgid "GnuPG error"
#~ msgstr "Chyba GnuPG"
#~ msgid "Therefore the operation cannot be performed."
#~ msgstr "Proto nemůže být operace provedena."
#~ msgid "GnuPG results"
#~ msgstr "GnuPG výsledky"
#~ msgid "Output of GnuPG:"
#~ msgstr "Výstup z GnuPG"
#~ msgid "Other messages provided by GnuPG:"
#~ msgstr "Další zprávy poskytnuté GnuPG:"
#~ msgid "Shutdown Immediately"
#~ msgstr "Vypnout okamžitě"
#~ msgid "Reboot Immediately"
#~ msgstr "Restartovat okamžitě"
#~ msgid "Network connection blocked?"
#~ msgstr "Internetové připojení blokováno?"
#~ msgid ""
#~ "It looks like you are blocked from the network. This may be related to "
#~ "the MAC spoofing feature. For more information, see the <a href=\\"
#~ "\"file:///usr/share/doc/tails/website/doc/first_steps/startup_options/"
#~ "mac_spoofing.en.html#blocked\\\">MAC spoofing documentation</a>."
#~ msgstr ""
#~ "Vypadá to že jste blokování ze sítě. To může být kvůli MAC funkci "
#~ "spoofing. pro více informací se podívejte na <a href=\\\"file:///usr/"
#~ "share/doc/tails/website/doc/first_steps/startup_options/mac_spoofing.en."
#~ "html#blocked\\\">MAC spoofing documentation</a>."
#~ msgid ""
#~ "<a href='file:///usr/share/doc/tails/website/doc/advanced_topics/"
#~ "virtualization.en.html#security'>Learn more...</a>"
#~ msgstr ""
#~ "<a href='file:///usr/share/doc/tails/website/doc/advanced_topics/"
#~ "virtualization.en.html#security'>Více zde...</a>"
#~ msgid "I2P failed to start"
#~ msgstr "I2P se nepodařilo spustit"
#~ msgid ""
#~ "Something went wrong when I2P was starting. Check the logs in /var/log/"
#~ "i2p for more information."
#~ msgstr ""
#~ "Něco se pokazilo při startu I2P. Zkontrolujte záznamy ve /var/log/i2p pro "
#~ "více informací."
#~ msgid "I2P's router console is ready"
#~ msgstr "I2P konzole routeru je připravena."
#~ msgid "You can now access I2P's router console on http://127.0.0.1:7657."
#~ msgstr ""
#~ "Nyní se můžete připojit k I2P konzoli routeru na http://127.0.0.1:7657."
#~ msgid "I2P is not ready"
#~ msgstr "I2P není připraveno."
#~ msgid ""
#~ "Eepsite tunnel not built within six minutes. Check the router console at "
#~ "http://127.0.0.1:7657/logs or the logs in /var/log/i2p for more "
#~ "information. Reconnect to the network to try again."
#~ msgstr ""
#~ "Eepsite tunel nebyl vybudován během šesti minut. Zkontrolujte konzoli "
#~ "routeru na http://127.0.0.1:7657/logs nebo zkontrolujte záznamy ve /var/"
#~ "log/i2p pro více informací. Znovu se připojte k síti a zkuste to prosím "
#~ "znovu."
#~ msgid "I2P is ready"
#~ msgstr "I2P je připraveno"
#~ msgid "You can now access services on I2P."
#~ msgstr "Nyní se můžete připojit ke službám na I2P."
#~ msgid "Anonymous overlay network browser"
#~ msgstr "Anonymní překrytí síťového prohlížeče"
#~ msgid "I2P Browser"
#~ msgstr "I2P Prohlížeč"
#~ msgid "Reboot"
#~ msgstr "Restartovat"
#~ msgid "Immediately reboot computer"
#~ msgstr "Okamžitě restartovat počítač"
#~ msgid "Immediately shut down computer"
#~ msgstr "Okamžitě vypnout počítač"
msgstr "Pro spuštění Root terminálu se musíte ověřit."
......@@ -21,7 +21,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: The Tor Project\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2017-09-13 20:10+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2017-09-15 22:41+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-12-18 20:45+0000\n"
"Last-Translator: scootergrisen\n"
"Language-Team: Danish (http://www.transifex.com/otf/torproject/language/"
"da/)\n"
......
......@@ -29,7 +29,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: The Tor Project\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2017-09-13 20:10+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2017-09-24 19:11+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-12-30 14:40+0000\n"
"Last-Translator: Ettore Atalan <atalanttore@googlemail.com>\n"
"Language-Team: German (http://www.transifex.com/otf/torproject/language/"
"de/)\n"
......
......@@ -3,7 +3,7 @@
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
#
# Translators:
# Andi Chandler <andi@gowling.com>, 2014-2016
# Andi Chandler <andi@gowling.com>, 2014-2017
# Billy Humphreys <sysop@enderbbs.enderservices.tk>, 2014
# newharha ehrara <dbybgohg@yomail.info>, 2015
# Richard Shaylor <rshaylor@me.com>, 2014
......@@ -12,8 +12,8 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: The Tor Project\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2017-09-13 20:10+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2017-05-26 14:47+0000\n"
"Last-Translator: carolyn <carolyn@anhalt.org>\n"
"PO-Revision-Date: 2017-12-22 12:06+0000\n"
"Last-Translator: Andi Chandler <andi@gowling.com>\n"
"Language-Team: English (United Kingdom) (http://www.transifex.com/otf/"
"torproject/language/en_GB/)\n"
"Language: en_GB\n"
......@@ -400,4 +400,4 @@ msgstr "Tails specific tools"
#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/polkit-1/actions/org.boum.tails.root-terminal.policy.in.h:1
msgid "To start a Root Terminal, you need to authenticate."
msgstr ""
msgstr "To start a Root Terminal, you need to authenticate."
......@@ -15,7 +15,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: The Tor Project\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2017-09-13 20:10+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2017-09-23 19:05+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-12-18 11:03+0000\n"
"Last-Translator: strel\n"
"Language-Team: Spanish (http://www.transifex.com/otf/torproject/language/"
"es/)\n"
......
......@@ -15,7 +15,7 @@
# Goudarz Jafari <goudarz.jafari@gmail.com>, 2017
# johnholzer <johnholtzer123@gmail.com>, 2014
# jonothan hipkey <j.hipkey4502@gmail.com>, 2014
# Mehrzad Asri, 2017
# Mehrzad, 2017
# M. Heydar Elahi <m.heydar.elahi@gmail.com>, 2014
# Mohammad Hossein <desmati@gmail.com>, 2014
# Sina Eghbal <s.eghbal@gmail.com>, 2016
......@@ -24,8 +24,8 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: The Tor Project\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2017-09-13 20:10+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2017-10-22 12:06+0000\n"
"Last-Translator: Mehrzad Asri\n"
"PO-Revision-Date: 2018-01-06 19:13+0000\n"
"Last-Translator: Mehrzad\n"
"Language-Team: Persian (http://www.transifex.com/otf/torproject/language/"
"fa/)\n"
"Language: fa\n"
......
......@@ -7,6 +7,7 @@
# Jorma Karvonen <karvonen.jorma@gmail.com>, 2015
# Jorma Karvonen <karvonen.jorma@gmail.com>, 2014
# Pietu1998 <smiley@pietu1998.net>, 2016
# Streets of Oulu <banchie443@gmail.com>, 2017
# Thomas <lab777ee@hotmail.com>, 2015-2016
# Tomi Toivio <tomi@sange.fi>, 2013
# tonttula, 2013
......@@ -16,8 +17,8 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: The Tor Project\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2017-09-13 20:10+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2017-05-26 14:47+0000\n"
"Last-Translator: carolyn <carolyn@anhalt.org>\n"
"PO-Revision-Date: 2017-11-23 03:53+0000\n"
"Last-Translator: Streets of Oulu <banchie443@gmail.com>\n"
"Language-Team: Finnish (http://www.transifex.com/otf/torproject/language/"
"fi/)\n"
"Language: fi\n"
......@@ -407,4 +408,4 @@ msgstr "Tails-kohtaiset työkalut"
#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/polkit-1/actions/org.boum.tails.root-terminal.policy.in.h:1
msgid "To start a Root Terminal, you need to authenticate."
msgstr ""
msgstr "Käynnistääksesi pääkäyttäjän terminaalin, sinun täytyy tunnistautua."
......@@ -17,7 +17,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: The Tor Project\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2017-09-13 20:10+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2017-11-08 22:41+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-12-18 19:19+0000\n"
"Last-Translator: French language coordinator <french.coordinator@rbox.me>\n"
"Language-Team: French (Canada) (http://www.transifex.com/otf/torproject/"
"language/fr_CA/)\n"
......
......@@ -14,7 +14,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: The Tor Project\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2017-09-13 20:10+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2017-10-15 10:21+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-12-20 19:09+0000\n"
"Last-Translator: ION\n"
"Language-Team: Hebrew (http://www.transifex.com/otf/torproject/language/"
"he/)\n"
......
......@@ -29,7 +29,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: The Tor Project\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2017-09-13 20:10+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2017-09-23 19:05+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-12-21 09:54+0000\n"
"Last-Translator: Random_R\n"
"Language-Team: Italian (http://www.transifex.com/otf/torproject/language/"
"it/)\n"
......
......@@ -27,7 +27,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: The Tor Project\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2017-09-13 20:10+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2017-09-27 17:43+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-12-20 13:51+0000\n"
"Last-Translator: Thomas van Voorst <thomasv.voorst@hotmail.com>\n"
"Language-Team: Dutch (http://www.transifex.com/otf/torproject/language/nl/)\n"
"Language: nl\n"
......
......@@ -23,7 +23,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: The Tor Project\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2017-09-13 20:10+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2017-09-23 19:05+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-01-04 10:03+0000\n"
"Last-Translator: Communia <ameaneantie@riseup.net>\n"
"Language-Team: Portuguese (Brazil) (http://www.transifex.com/otf/torproject/"
"language/pt_BR/)\n"
......
......@@ -3,10 +3,11 @@
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
#
# Translators:
# Adrian Staicu <astaicu@gmail.com>, 2018
# Alex Alex <alexandruvuia@gmail.com>, 2016
# Andrei Draga, 2013
# axel_89, 2015
# David <ipawnyou@icloud.com>, 2015
# dev0d <ipawnyou@icloud.com>, 2015
# Di N., 2015
# Draga Bianca - Madalina <dragabianca@yahoo.com>, 2014
# kyx <mihaidiaconu@gmail.com>, 2016
......@@ -21,8 +22,8 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: The Tor Project\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2017-09-13 20:10+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2017-05-26 14:47+0000\n"
"Last-Translator: carolyn <carolyn@anhalt.org>\n"
"PO-Revision-Date: 2018-01-02 08:46+0000\n"
"Last-Translator: Adrian Staicu <astaicu@gmail.com>\n"
"Language-Team: Romanian (http://www.transifex.com/otf/torproject/language/"
"ro/)\n"
"Language: ro\n"
......@@ -418,4 +419,4 @@ msgstr "Unelte specifice Tails"
#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/polkit-1/actions/org.boum.tails.root-terminal.policy.in.h:1
msgid "To start a Root Terminal, you need to authenticate."
msgstr ""
msgstr "Pentru a porni un Terminal Root trebuie să te autentifici."
......@@ -20,7 +20,7 @@
# tetyana muirhead, 2015
# Timofey Lisunov <solokot@gmail.com>, 2017
# Valid Olov, 2013
# Wagan Sarukhanov <wagan.sarukhanov@gmail.com>, 2015
# Wagan <wagan.sarukhanov@gmail.com>, 2015
# Uho Lot <yavinav@gmail.com>, 2016
# Руслан <nasretdinov.r.r@ya.ru>, 2014
msgid ""
......@@ -28,7 +28,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: The Tor Project\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2017-09-13 20:10+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2017-11-09 19:07+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-12-29 07:52+0000\n"
"Last-Translator: Timofey Lisunov <solokot@gmail.com>\n"
"Language-Team: Russian (http://www.transifex.com/otf/torproject/language/"
"ru/)\n"
......
......@@ -16,14 +16,14 @@
# miccav, 2014
# ph AA, 2015
# phst, 2015
# Isis, 2014
# leveebreaks, 2014
# WinterFairy <winterfairy@riseup.net>, 2013-2014
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: The Tor Project\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2017-09-13 20:10+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2017-09-22 17:39+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-12-22 19:42+0000\n"
"Last-Translator: Jonatan Nyberg\n"
"Language-Team: Swedish (http://www.transifex.com/otf/torproject/language/"
"sv/)\n"
......
......@@ -26,7 +26,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: The Tor Project\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2017-09-13 20:10+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2017-09-16 05:03+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-12-28 12:06+0000\n"
"Last-Translator: Kaya Zeren <kayazeren@gmail.com>\n"
"Language-Team: Turkish (http://www.transifex.com/otf/torproject/language/"
"tr/)\n"
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment