ca.po 38.3 KB
Newer Older
Tails developers's avatar
Tails developers committed
1
2
3
4
5
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
#
# Translators:
intrigeri's avatar
intrigeri committed
6
# Aleix Vidal i Gaya <aleix.vidal@gmail.com>, 2014,2018
anonym's avatar
anonym committed
7
# Assumpta <assumptaanglada@gmail.com>, 2014
intrigeri's avatar
intrigeri committed
8
# Assumpta <assumptaanglada@gmail.com>, 2018
bertagaz's avatar
bertagaz committed
9
# Ecron <ecron_89@hotmail.com>, 2018
Tails developers's avatar
Tails developers committed
10
# Eloi García i Fargas, 2014
Cyril 'kibi' Brulebois's avatar
Cyril 'kibi' Brulebois committed
11
# Emma Peel, 2018
intrigeri's avatar
intrigeri committed
12
# escufi <escufi@gmail.com>, 2018
anonym's avatar
anonym committed
13
# Guillem Arias Fauste <inactive+Mr_SpeedArt@transifex.com>, 2016
anonym's avatar
anonym committed
14
15
# Humbert, 2014
# Humbert, 2018
Cyril 'kibi' Brulebois's avatar
Cyril 'kibi' Brulebois committed
16
# josep constantí mata <iceberg.jcm@gmail.com>, 2019
anonym's avatar
anonym committed
17
# laia_, 2014-2016
intrigeri's avatar
intrigeri committed
18
# Miquel Bosch, 2018
anonym's avatar
anonym committed
19
# Sandra Monferrer <smonferrer@gmail.com>, 2019
anonym's avatar
anonym committed
20
# Vte A.F <viarfer3@inf.upv.es>, 2017
Tails developers's avatar
Tails developers committed
21
22
msgid ""
msgstr ""
Cyril 'kibi' Brulebois's avatar
Cyril 'kibi' Brulebois committed
23
"Project-Id-Version: Tor Project\n"
Tails developers's avatar
Tails developers committed
24
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
intrigeri's avatar
intrigeri committed
25
"POT-Creation-Date: 2019-06-30 18:53+0200\n"
anonym's avatar
anonym committed
26
27
"PO-Revision-Date: 2019-05-23 08:02+0000\n"
"Last-Translator: Sandra Monferrer <smonferrer@gmail.com>\n"
anonym's avatar
anonym committed
28
29
"Language-Team: Catalan (http://www.transifex.com/otf/torproject/language/"
"ca/)\n"
Tails developers's avatar
Tails developers committed
30
31
32
33
34
35
"Language: ca\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"

intrigeri's avatar
intrigeri committed
36
#: config/chroot_local-includes/etc/NetworkManager/dispatcher.d/60-tor-ready.sh:39
Tails developers's avatar
Tails developers committed
37
msgid "Tor is ready"
anonym's avatar
anonym committed
38
msgstr "El Tor està preparat"
Tails developers's avatar
Tails developers committed
39

intrigeri's avatar
intrigeri committed
40
#: config/chroot_local-includes/etc/NetworkManager/dispatcher.d/60-tor-ready.sh:40
Tails developers's avatar
Tails developers committed
41
msgid "You can now access the Internet."
anonym's avatar
anonym committed
42
msgstr "Ara ja podeu accedir a Internet."
Tails developers's avatar
Tails developers committed
43

intrigeri's avatar
intrigeri committed
44
#: config/chroot_local-includes/etc/whisperback/config.py:69
Tails developers's avatar
Tails developers committed
45
#, python-format
Tails developers's avatar
Tails developers committed
46
47
48
49
50
51
msgid ""
"<h1>Help us fix your bug!</h1>\n"
"<p>Read <a href=\"%s\">our bug reporting instructions</a>.</p>\n"
"<p><strong>Do not include more personal information than\n"
"needed!</strong></p>\n"
"<h2>About giving us an email address</h2>\n"
Tails developers's avatar
Tails developers committed
52
53
54
55
56
57
58
59
60
"<p>\n"
"Giving us an email address allows us to contact you to clarify the problem. "
"This\n"
"is needed for the vast majority of the reports we receive as most reports\n"
"without any contact information are useless. On the other hand it also "
"provides\n"
"an opportunity for eavesdroppers, like your email or Internet provider, to\n"
"confirm that you are using Tails.\n"
"</p>\n"
Tails developers's avatar
Tails developers committed
61
msgstr ""
anonym's avatar
anonym committed
62
"<h1>Ajudeu-nos a arreglar aquest error!</h1>\n"
Tails developers's avatar
Tails developers committed
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
"<p>Llegeix <a href=\"%s\">les nostres instruccions de comunicació d'errors</"
"a>.</p>\n"
"<p><strong>No incloeu més informació personal \n"
"que la necessària!</strong></p>\n"
"<h2>Sobre el fet de donar-nos una adreça de correu</h2>\n"
"<p>\n"
"Donar-nos una adreça de correu ens permet contactar amb vosaltres per "
"aclarir el\n"
"problema. Això és necessari per la majoria d'informes que rebem, ja que la "
"major part\n"
"d'informes sense informació de contacte són inútils. D'altra banda, aquest "
"fet també dóna\n"
anonym's avatar
anonym committed
75
76
"una oportunitat als espies o al vostre proveïdor d'internet per confirmar "
"que esteu usant el Tails.\n"
Tails developers's avatar
Tails developers committed
77
"</p> \n"
Tails developers's avatar
Tails developers committed
78

intrigeri's avatar
intrigeri committed
79
80
81
82
83
#: config/chroot_local-includes/usr/share/tails/additional-software/configuration-window.ui:51
msgid ""
"You can install additional software automatically from your persistent "
"storage when starting Tails."
msgstr ""
intrigeri's avatar
intrigeri committed
84
85
"Pots instal·lar programari addicional automàticament des del teu "
"emmagatzematge persistent quan iniciïs Tails."
intrigeri's avatar
intrigeri committed
86
87
88
89
90
91

#: config/chroot_local-includes/usr/share/tails/additional-software/configuration-window.ui:77
msgid ""
"The following software is installed automatically from your persistent "
"storage when starting Tails."
msgstr ""
intrigeri's avatar
intrigeri committed
92
93
"El programari següent s'instal·la automàticament des del teu emmagatzematge "
"persistent quan s'inicia Tails"
intrigeri's avatar
intrigeri committed
94

intrigeri's avatar
intrigeri committed
95
96
#: config/chroot_local-includes/usr/share/tails/additional-software/configuration-window.ui:135
#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-additional-software-config:173
intrigeri's avatar
intrigeri committed
97
98
99
100
101
msgid ""
"To add more, install some software using <a href=\"synaptic.desktop"
"\">Synaptic Package Manager</a> or <a href=\"org.gnome.Terminal.desktop"
"\">APT on the command line</a>."
msgstr ""
intrigeri's avatar
intrigeri committed
102
103
104
"Per afegir-ne més, instal·leu algun programari mitjançant <a href=\"synaptic."
"desktop\">Synaptic Package Manager</a> o <a href=\"org.gnome.Terminal.desktop"
"\">APT a la línia d'ordres</a>."
intrigeri's avatar
intrigeri committed
105

intrigeri's avatar
intrigeri committed
106
#: config/chroot_local-includes/usr/share/tails/additional-software/configuration-window.ui:154
intrigeri's avatar
intrigeri committed
107
msgid "_Create persistent storage"
intrigeri's avatar
intrigeri committed
108
msgstr "_Crea emmagatzematge persistent"
intrigeri's avatar
intrigeri committed
109

bertagaz's avatar
bertagaz committed
110
#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/electrum:57
Tails developers's avatar
Tails developers committed
111
msgid "Persistence is disabled for Electrum"
Tails developers's avatar
Tails developers committed
112
msgstr "La Persistència ha estat deshabilitada per l'Electrum"
Tails developers's avatar
Tails developers committed
113

bertagaz's avatar
bertagaz committed
114
#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/electrum:59
Tails developers's avatar
Tails developers committed
115
116
117
118
119
msgid ""
"When you reboot Tails, all of Electrum's data will be lost, including your "
"Bitcoin wallet. It is strongly recommended to only run Electrum when its "
"persistence feature is activated."
msgstr ""
Tails developers's avatar
Tails developers committed
120
121
"Quan reinicieu el Tails, totes les dades de l'Electrum es perdran, inclòs el "
"moneder de Bitcoins. És molt recomanable que només useu l'Electrum quan la "
anonym's avatar
anonym committed
122
"seva propietat de persistència estigui activada. "
Tails developers's avatar
Tails developers committed
123

bertagaz's avatar
bertagaz committed
124
#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/electrum:60
Tails developers's avatar
Tails developers committed
125
msgid "Do you want to start Electrum anyway?"
anonym's avatar
anonym committed
126
msgstr "Voleu iniciar l'Electrum igualment?"
Tails developers's avatar
Tails developers committed
127

bertagaz's avatar
bertagaz committed
128
#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/electrum:63
anonym's avatar
anonym committed
129
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:41
Tails developers's avatar
Tails developers committed
130
msgid "_Launch"
anonym's avatar
anonym committed
131
msgstr "_Executa"
Tails developers's avatar
Tails developers committed
132

bertagaz's avatar
bertagaz committed
133
#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/electrum:64
anonym's avatar
anonym committed
134
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:42
Tails developers's avatar
Tails developers committed
135
136
137
msgid "_Exit"
msgstr "_Surt"

intrigeri's avatar
intrigeri committed
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/keepassx:17
#, sh-format
msgid ""
"<b><big>Do you want to rename your <i>KeePassX</i> database?</big></b>\n"
"\n"
"You have a <i>KeePassX</i> database in your <i>Persistent</i> folder:\n"
"\n"
"<i>${filename}</i>\n"
"\n"
"Renaming it to <i>keepassx.kdbx</i> would allow <i>KeePassX</i> to open it "
"automatically in the future."
msgstr ""
Cyril 'kibi' Brulebois's avatar
Cyril 'kibi' Brulebois committed
150
151
152
153
154
155
156
157
158
"<b><big>Voleu reanomenar la vostra base de dades <i>KeePassX3</i></big></b>\n"
"\n"
"Teniu una base de dades <i>KeePassX</i> al vostre directori <i>permanent</"
"i>:\n"
"\n"
"<i>${filename}</i>\n"
"\n"
"Si la reanomeneu  <i>keepassx.kdbx</i><i>KeePassX</i>la podrà obrir "
"automàticament des d'ara."
intrigeri's avatar
intrigeri committed
159
160
161

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/keepassx:25
msgid "Rename"
Cyril 'kibi' Brulebois's avatar
Cyril 'kibi' Brulebois committed
162
msgstr "Reanomena"
intrigeri's avatar
intrigeri committed
163
164
165

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/keepassx:26
msgid "Keep current name"
Cyril 'kibi' Brulebois's avatar
Cyril 'kibi' Brulebois committed
166
msgstr "Manté el nom actual"
intrigeri's avatar
intrigeri committed
167

intrigeri's avatar
intrigeri committed
168
169
#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/replace-su-with-sudo:21
msgid "su is disabled. Please use sudo instead."
Cyril 'kibi' Brulebois's avatar
Cyril 'kibi' Brulebois committed
170
msgstr "su no està actiu. Altrament podeu utilitzar sudo"
intrigeri's avatar
intrigeri committed
171

bertagaz's avatar
bertagaz committed
172
#: config/chroot_local-includes/usr/share/gnome-shell/extensions/status-menu-helper@tails.boum.org/extension.js:75
bertagaz's avatar
bertagaz committed
173
msgid "Lock screen"
bertagaz's avatar
bertagaz committed
174
msgstr "Bloca la pantalla"
bertagaz's avatar
bertagaz committed
175

intrigeri's avatar
intrigeri committed
176
177
#: config/chroot_local-includes/usr/share/gnome-shell/extensions/status-menu-helper@tails.boum.org/extension.js:79
msgid "Suspend"
anonym's avatar
anonym committed
178
msgstr "Suspèn"
intrigeri's avatar
intrigeri committed
179
180
181
182
183
184

#: config/chroot_local-includes/usr/share/gnome-shell/extensions/status-menu-helper@tails.boum.org/extension.js:83
msgid "Restart"
msgstr "Reinicia"

#: config/chroot_local-includes/usr/share/gnome-shell/extensions/status-menu-helper@tails.boum.org/extension.js:87
intrigeri's avatar
intrigeri committed
185
186
msgid "Power Off"
msgstr "Apaga"
Tails developers's avatar
Tails developers committed
187

anonym's avatar
anonym committed
188
#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-about:22
Tails developers's avatar
Tails developers committed
189
190
191
192
#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/desktop-directories/Tails.directory.in.h:1
msgid "Tails"
msgstr "Tails"

anonym's avatar
anonym committed
193
194
195
196
197
198
#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-about:25
#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/tails-about.desktop.in.h:1
msgid "About Tails"
msgstr "Quant a Tails"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-about:35
Tails developers's avatar
Tails developers committed
199
200
201
msgid "The Amnesic Incognito Live System"
msgstr "The Amnesic Incognito Live System"

anonym's avatar
anonym committed
202
#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-about:36
Tails developers's avatar
Tails developers committed
203
204
205
206
207
#, python-format
msgid ""
"Build information:\n"
"%s"
msgstr ""
intrigeri's avatar
intrigeri committed
208
"Construeix informació:\n"
Tails developers's avatar
Tails developers committed
209
210
"%s"

anonym's avatar
anonym committed
211
212
213
#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-about:54
msgid "not available"
msgstr "no disponible"
Tails developers's avatar
Tails developers committed
214

intrigeri's avatar
intrigeri committed
215
216
#. Translators: Don't translate {details}, it's a placeholder and will
#. be replaced.
intrigeri's avatar
intrigeri committed
217
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:150
intrigeri's avatar
intrigeri committed
218
#, python-brace-format
intrigeri's avatar
intrigeri committed
219
220
221
msgid ""
"{details} Please check your list of additional software or read the system "
"log to understand the problem."
anonym's avatar
anonym committed
222
223
224
msgstr ""
"{details} Comprova la teva llista de programari addicional o llegeix el "
"registre del sistema per entendre el problema."
Tails developers's avatar
Tails developers committed
225

intrigeri's avatar
intrigeri committed
226
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:155
Tails developers's avatar
Tails developers committed
227
msgid ""
intrigeri's avatar
intrigeri committed
228
229
"Please check your list of additional software or read the system log to "
"understand the problem."
intrigeri's avatar
intrigeri committed
230
msgstr ""
intrigeri's avatar
intrigeri committed
231
232
"Comproveu la vostra llista de programari addicional o llegiu el registre del "
"sistema per entendre el problema."
intrigeri's avatar
intrigeri committed
233

intrigeri's avatar
intrigeri committed
234
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:159
intrigeri's avatar
intrigeri committed
235
msgid "Show Log"
intrigeri's avatar
intrigeri committed
236
msgstr "Mostra el registre"
intrigeri's avatar
intrigeri committed
237

intrigeri's avatar
intrigeri committed
238
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:159
intrigeri's avatar
intrigeri committed
239
msgid "Configure"
intrigeri's avatar
intrigeri committed
240
msgstr "Configura"
intrigeri's avatar
intrigeri committed
241

intrigeri's avatar
intrigeri committed
242
243
#. Translators: Don't translate {beginning} or {last}, they are
#. placeholders and will be replaced.
intrigeri's avatar
intrigeri committed
244
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:225
intrigeri's avatar
intrigeri committed
245
246
#, python-brace-format
msgid "{beginning} and {last}"
intrigeri's avatar
intrigeri committed
247
msgstr "{beginning} i {last}"
intrigeri's avatar
intrigeri committed
248

intrigeri's avatar
intrigeri committed
249
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:226
intrigeri's avatar
intrigeri committed
250
msgid ", "
intrigeri's avatar
intrigeri committed
251
msgstr ", "
intrigeri's avatar
intrigeri committed
252

intrigeri's avatar
intrigeri committed
253
254
#. Translators: Don't translate {packages}, it's a placeholder and will
#. be replaced.
intrigeri's avatar
intrigeri committed
255
256
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:292
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:322
intrigeri's avatar
intrigeri committed
257
258
#, python-brace-format
msgid "Add {packages} to your additional software?"
259
msgstr "Afegiu {packages} al vostre programari addicional?"
intrigeri's avatar
intrigeri committed
260

intrigeri's avatar
intrigeri committed
261
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:294
intrigeri's avatar
intrigeri committed
262
263
264
msgid ""
"To install it automatically from your persistent storage when starting Tails."
msgstr ""
intrigeri's avatar
intrigeri committed
265
266
"Per instal·lar-lo automàticament des del vostre emmagatzematge persistent en "
"iniciar Tails."
intrigeri's avatar
intrigeri committed
267

intrigeri's avatar
intrigeri committed
268
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:296
intrigeri's avatar
intrigeri committed
269
msgid "Install Every Time"
intrigeri's avatar
intrigeri committed
270
msgstr "Instal·leu cada vegada"
intrigeri's avatar
intrigeri committed
271

intrigeri's avatar
intrigeri committed
272
273
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:297
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:328
intrigeri's avatar
intrigeri committed
274
msgid "Install Only Once"
intrigeri's avatar
intrigeri committed
275
msgstr "Instal·la només una vegada"
intrigeri's avatar
intrigeri committed
276

intrigeri's avatar
intrigeri committed
277
278
279
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:303
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:333
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:374
intrigeri's avatar
intrigeri committed
280
msgid "The configuration of your additional software failed."
intrigeri's avatar
intrigeri committed
281
msgstr "Ha fallat la configuració del programari addicional."
intrigeri's avatar
intrigeri committed
282

intrigeri's avatar
intrigeri committed
283
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:324
intrigeri's avatar
intrigeri committed
284
msgid ""
intrigeri's avatar
intrigeri committed
285
286
287
"To install it automatically when starting Tails, you can create a persistent "
"storage and activate the <b>Additional Software</b> feature."
msgstr ""
intrigeri's avatar
intrigeri committed
288
289
290
"Per instal·lar-lo automàticament en iniciar Tails, podeu crear un "
"emmagatzematge persistent i activar la funció de <b>programari addicional</"
"b>."
intrigeri's avatar
intrigeri committed
291

intrigeri's avatar
intrigeri committed
292
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:327
intrigeri's avatar
intrigeri committed
293
msgid "Create Persistent Storage"
intrigeri's avatar
intrigeri committed
294
msgstr "Crea un emmagatzematge persistent"
Tails developers's avatar
Tails developers committed
295

intrigeri's avatar
intrigeri committed
296
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:335
intrigeri's avatar
intrigeri committed
297
msgid "Creating your persistent storage failed."
intrigeri's avatar
intrigeri committed
298
msgstr "S'ha produït un error creant l'emmagatzematge persistent."
intrigeri's avatar
intrigeri committed
299

intrigeri's avatar
intrigeri committed
300
301
#. Translators: Don't translate {packages}, it's a placeholder and
#. will be replaced.
intrigeri's avatar
intrigeri committed
302
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:344
intrigeri's avatar
intrigeri committed
303
304
#, python-brace-format
msgid "You could install {packages} automatically when starting Tails"
intrigeri's avatar
intrigeri committed
305
msgstr "Podeu instal·lar {packages} automàticament en iniciar Tails"
Tails developers's avatar
Tails developers committed
306

intrigeri's avatar
intrigeri committed
307
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:347
intrigeri's avatar
intrigeri committed
308
msgid ""
intrigeri's avatar
intrigeri committed
309
310
311
"To do so, you need to run Tails from a USB stick installed using <i>Tails "
"Installer</i>."
msgstr ""
intrigeri's avatar
intrigeri committed
312
313
"Per fer-ho, heu d'executar Tails des d'un dispositiu USB instal·lat amb "
"<i>Tails Installer</i>."
intrigeri's avatar
intrigeri committed
314

intrigeri's avatar
intrigeri committed
315
316
#. Translators: Don't translate {packages}, it's a placeholder and will be
#. replaced.
intrigeri's avatar
intrigeri committed
317
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:362
intrigeri's avatar
intrigeri committed
318
319
#, python-brace-format
msgid "Remove {packages} from your additional software?"
intrigeri's avatar
intrigeri committed
320
msgstr "Elimineu {packages} del programari addicional?"
intrigeri's avatar
intrigeri committed
321

intrigeri's avatar
intrigeri committed
322
323
#. Translators: Don't translate {packages}, it's a placeholder
#. and will be replaced.
intrigeri's avatar
intrigeri committed
324
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:366
intrigeri's avatar
intrigeri committed
325
326
#, python-brace-format
msgid "This will stop installing {packages} automatically."
intrigeri's avatar
intrigeri committed
327
msgstr "Això evitarà la instal·lació de {packages} automàticament."
intrigeri's avatar
intrigeri committed
328

intrigeri's avatar
intrigeri committed
329
330
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:368
#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-additional-software-config:156
intrigeri's avatar
intrigeri committed
331
msgid "Remove"
intrigeri's avatar
intrigeri committed
332
msgstr "Suprimeix la subscripció"
intrigeri's avatar
intrigeri committed
333

intrigeri's avatar
intrigeri committed
334
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:369
intrigeri's avatar
intrigeri committed
335
#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-screen-locker:119
intrigeri's avatar
intrigeri committed
336
337
338
339
#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tor-browser:46
msgid "Cancel"
msgstr "Cancel·la"

intrigeri's avatar
intrigeri committed
340
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:547
intrigeri's avatar
intrigeri committed
341
msgid "Installing your additional software from persistent storage..."
intrigeri's avatar
intrigeri committed
342
343
msgstr ""
"Instal·lant el programari addicional des d'un emmagatzematge persistent ..."
intrigeri's avatar
intrigeri committed
344

intrigeri's avatar
intrigeri committed
345
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:549
intrigeri's avatar
intrigeri committed
346
msgid "This can take several minutes."
intrigeri's avatar
intrigeri committed
347
msgstr "Això pot trigar uns quants minuts."
intrigeri's avatar
intrigeri committed
348

intrigeri's avatar
intrigeri committed
349
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:562
intrigeri's avatar
intrigeri committed
350
msgid "The installation of your additional software failed"
intrigeri's avatar
intrigeri committed
351
msgstr "Ha fallat la instal·lació del programari addicional"
intrigeri's avatar
intrigeri committed
352

intrigeri's avatar
intrigeri committed
353
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:577
intrigeri's avatar
intrigeri committed
354
msgid "Additional software installed successfully"
intrigeri's avatar
intrigeri committed
355
msgstr "S'ha instal·lat un programari addicional amb èxit"
intrigeri's avatar
intrigeri committed
356

intrigeri's avatar
intrigeri committed
357
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:597
intrigeri's avatar
intrigeri committed
358
msgid "The check for upgrades of your additional software failed"
intrigeri's avatar
intrigeri committed
359
360
361
msgstr ""
"S'ha produït un error en la comprovació d'actualitzacions del programari "
"addicional"
intrigeri's avatar
intrigeri committed
362

intrigeri's avatar
intrigeri committed
363
364
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:599
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:607
intrigeri's avatar
intrigeri committed
365
366
367
msgid ""
"Please check your network connection, restart Tails, or read the system log "
"to understand the problem."
intrigeri's avatar
intrigeri committed
368
msgstr ""
intrigeri's avatar
intrigeri committed
369
370
"Comproveu la vostra connexió de xarxa, reinicieu Tails o llegiu el registre "
"del sistema per entendre el problema."
intrigeri's avatar
intrigeri committed
371

intrigeri's avatar
intrigeri committed
372
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:606
intrigeri's avatar
intrigeri committed
373
msgid "The upgrade of your additional software failed"
intrigeri's avatar
intrigeri committed
374
msgstr "S'ha produït un error en l'actualització del programari addicional"
intrigeri's avatar
intrigeri committed
375

intrigeri's avatar
intrigeri committed
376
#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-additional-software-notify:39
intrigeri's avatar
intrigeri committed
377
msgid "Documentation"
intrigeri's avatar
intrigeri committed
378
msgstr "Documentació"
intrigeri's avatar
intrigeri committed
379

380
381
#. Translators: Don't translate {package}, it's a placeholder and will be replaced.
#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-additional-software-config:96
intrigeri's avatar
intrigeri committed
382
383
384
385
386
#, python-brace-format
msgid ""
"Remove {package} from your additional software? This will stop installing "
"the package automatically."
msgstr ""
intrigeri's avatar
intrigeri committed
387
388
"Elimina {package} del programari addicional? Això deixarà d'instal·lar el "
"paquet automàticament."
intrigeri's avatar
intrigeri committed
389

390
391
#. Translators: Don't translate {pkg}, it's a placeholder and will be replaced.
#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-additional-software-config:107
intrigeri's avatar
intrigeri committed
392
393
#, python-brace-format
msgid "Failed to remove {pkg}"
intrigeri's avatar
intrigeri committed
394
msgstr "No s'ha pogut eliminar {pkg}"
intrigeri's avatar
intrigeri committed
395

396
#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-additional-software-config:124
intrigeri's avatar
intrigeri committed
397
msgid "Failed to read additional software configuration"
intrigeri's avatar
intrigeri committed
398
msgstr "No s'ha pogut llegir la configuració addicional del programari"
intrigeri's avatar
intrigeri committed
399

400
401
#. Translators: Don't translate {package}, it's a placeholder and will be replaced.
#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-additional-software-config:154
intrigeri's avatar
intrigeri committed
402
403
#, python-brace-format
msgid "Stop installing {package} automatically"
intrigeri's avatar
intrigeri committed
404
405
msgstr "No instal·leu {package} automàticament"

intrigeri's avatar
intrigeri committed
406
#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-additional-software-config:180
intrigeri's avatar
intrigeri committed
407
408
409
410
411
msgid ""
"To do so, install some software using <a href=\"synaptic.desktop\">Synaptic "
"Package Manager</a> or <a href=\"org.gnome.Terminal.desktop\">APT on the "
"command line</a>."
msgstr ""
Cyril 'kibi' Brulebois's avatar
Cyril 'kibi' Brulebois committed
412
413
414
"Per fer-ho, instal·leu algun programari utilitzant <a href=\"synaptic.desktop"
"\">Synaptic Package Manager</a> o <a href=\"org.gnome.Terminal.desktop\">APT "
"a la línia d'ordres</a>."
intrigeri's avatar
intrigeri committed
415

intrigeri's avatar
intrigeri committed
416
#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-additional-software-config:189
intrigeri's avatar
intrigeri committed
417
418
419
420
msgid ""
"To do so, unlock your persistent storage when starting Tails and install "
"some software using <a href=\"synaptic.desktop\">Synaptic Package Manager</"
"a> or <a href=\"org.gnome.Terminal.desktop\">APT on the command line</a>."
intrigeri's avatar
intrigeri committed
421
msgstr ""
Cyril 'kibi' Brulebois's avatar
Cyril 'kibi' Brulebois committed
422
423
424
425
"Per fer-ho, desbloqueja el vostre emmagatzematge persistent en iniciar Tails "
"i instal·leu algun programari utilitzant <a href=\"synaptic.desktop"
"\">Synaptic Package Manager</a> o <a href=\"org.gnome.Terminal.desktop\">APT "
"a la línia d'ordres</a>."
intrigeri's avatar
intrigeri committed
426

intrigeri's avatar
intrigeri committed
427
#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-additional-software-config:199
intrigeri's avatar
intrigeri committed
428
429
430
431
432
msgid ""
"To do so, create a persistent storage and install some software using <a "
"href=\"synaptic.desktop\">Synaptic Package Manager</a> or <a href=\"org."
"gnome.Terminal.desktop\">APT on the command line</a>."
msgstr ""
Cyril 'kibi' Brulebois's avatar
Cyril 'kibi' Brulebois committed
433
434
435
"Per fer-ho, creeu un emmagatzematge persistent i instal·leu algun programari "
"utilitzant <a href=\"synaptic.desktop\">Synaptic Package Manager</a> o <a "
"href=\"org.gnome.Terminal.desktop\">APT a la línia d'ordres</a>."
intrigeri's avatar
intrigeri committed
436

intrigeri's avatar
intrigeri committed
437
#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-additional-software-config:207
intrigeri's avatar
intrigeri committed
438
439
440
441
msgid ""
"To do so, install Tails on a USB stick using <a href=\"tails-installer."
"desktop\">Tails Installer</a> and create a persistent storage."
msgstr ""
Cyril 'kibi' Brulebois's avatar
Cyril 'kibi' Brulebois committed
442
443
"Per fer-ho, instal·leu Tails en un llapis USB usant <a href=\"tails-"
"installer.desktop\">Tails Installer</a> i creeu un emmagatzematge persistent."
intrigeri's avatar
intrigeri committed
444

intrigeri's avatar
intrigeri committed
445
#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-additional-software-config:254
intrigeri's avatar
intrigeri committed
446
msgid "[package not available]"
intrigeri's avatar
intrigeri committed
447
msgstr "[paquet no disponible] "
intrigeri's avatar
intrigeri committed
448

anonym's avatar
anonym committed
449
#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-htp-notify-user:52
Tails developers's avatar
Tails developers committed
450
451
452
msgid "Synchronizing the system's clock"
msgstr "Sincronitzant el rellotge del sistema"

anonym's avatar
anonym committed
453
#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-htp-notify-user:53
Tails developers's avatar
Tails developers committed
454
455
456
457
msgid ""
"Tor needs an accurate clock to work properly, especially for Hidden "
"Services. Please wait..."
msgstr ""
anonym's avatar
anonym committed
458
459
"Tor necessita un rellotge precís per funcionar correctament, especialment "
"per als serveis ocults. Espereu...."
Tails developers's avatar
Tails developers committed
460

anonym's avatar
anonym committed
461
#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-htp-notify-user:87
Tails developers's avatar
Tails developers committed
462
msgid "Failed to synchronize the clock!"
anonym's avatar
anonym committed
463
msgstr "Error en sincronitzar el rellotge"
Tails developers's avatar
Tails developers committed
464

bertagaz's avatar
bertagaz committed
465
#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-security-check:124
Tails developers's avatar
Tails developers committed
466
467
468
msgid "This version of Tails has known security issues:"
msgstr "Aquesta versió de Tails té problemes de seguretat coneguts:"

bertagaz's avatar
bertagaz committed
469
#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-security-check:134
intrigeri's avatar
intrigeri committed
470
msgid "Known security issues"
anonym's avatar
anonym committed
471
msgstr "Problemes de seguretat coneguts"
intrigeri's avatar
intrigeri committed
472

anonym's avatar
anonym committed
473
#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-spoof-mac:52
Tails developers's avatar
Tails developers committed
474
475
#, sh-format
msgid "Network card ${nic} disabled"
anonym's avatar
anonym committed
476
msgstr "La targeta de xarxa ${nic} està deshabilitada"
Tails developers's avatar
Tails developers committed
477

anonym's avatar
anonym committed
478
#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-spoof-mac:53
anonym's avatar
anonym committed
479
#, sh-format
Tails developers's avatar
Tails developers committed
480
481
482
msgid ""
"MAC spoofing failed for network card ${nic_name} (${nic}) so it is "
"temporarily disabled.\n"
intrigeri's avatar
intrigeri committed
483
"You might prefer to restart Tails and disable MAC spoofing."
Tails developers's avatar
Tails developers committed
484
msgstr ""
anonym's avatar
anonym committed
485
486
487
488
"El falsejament de la identitat de l'adreça MAC ha fallat per la targeta de "
"xarxa ${nic_name} (${nic}) i està temporalment desactivada. \n"
"Potser preferireu reiniciar el Tails i desactivar el falsejament de l'adreça "
"MAC "
Tails developers's avatar
Tails developers committed
489

anonym's avatar
anonym committed
490
#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-spoof-mac:62
Tails developers's avatar
Tails developers committed
491
msgid "All networking disabled"
anonym's avatar
anonym committed
492
msgstr "Totes les xarxes estan deshabilitades"
Tails developers's avatar
Tails developers committed
493

anonym's avatar
anonym committed
494
#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-spoof-mac:63
anonym's avatar
anonym committed
495
#, sh-format
Tails developers's avatar
Tails developers committed
496
497
498
msgid ""
"MAC spoofing failed for network card ${nic_name} (${nic}). The error "
"recovery also failed so all networking is disabled.\n"
intrigeri's avatar
intrigeri committed
499
"You might prefer to restart Tails and disable MAC spoofing."
Tails developers's avatar
Tails developers committed
500
msgstr ""
anonym's avatar
anonym committed
501
502
503
504
505
"El falsejament de la identitat de l'adreça MAC ha fallat per la targeta de "
"xarxa ${nic_name} (${nic}). També ha fallat la recuperació d'errors i tot el "
"treball en xarxa està desactivat.\n"
"Potser preferireu reiniciar el Tails i desactivar el falsejament de l'adreça "
"MAC "
Tails developers's avatar
Tails developers committed
506

intrigeri's avatar
intrigeri committed
507
#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-screen-locker:110
bertagaz's avatar
bertagaz committed
508
509
510
msgid "Lock Screen"
msgstr "Bloca la pantalla"

intrigeri's avatar
intrigeri committed
511
#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-screen-locker:125
bertagaz's avatar
bertagaz committed
512
msgid "Screen Locker"
intrigeri's avatar
intrigeri committed
513
msgstr "Bloqueig de la pantalla"
bertagaz's avatar
bertagaz committed
514

intrigeri's avatar
intrigeri committed
515
#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-screen-locker:131
bertagaz's avatar
bertagaz committed
516
msgid "Set up a password to unlock the screen."
intrigeri's avatar
intrigeri committed
517
msgstr "Establiu una contrasenya per a desblocar la pantalla."
bertagaz's avatar
bertagaz committed
518

intrigeri's avatar
intrigeri committed
519
#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-screen-locker:149
bertagaz's avatar
bertagaz committed
520
msgid "Password"
bertagaz's avatar
bertagaz committed
521
msgstr "Contrasenya"
bertagaz's avatar
bertagaz committed
522

intrigeri's avatar
intrigeri committed
523
#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-screen-locker:150
bertagaz's avatar
bertagaz committed
524
msgid "Confirm"
bertagaz's avatar
bertagaz committed
525
msgstr "Confirma"
bertagaz's avatar
bertagaz committed
526

bertagaz's avatar
bertagaz committed
527
#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-upgrade-frontend-wrapper:35
Tails developers's avatar
Tails developers committed
528
msgid ""
bertagaz's avatar
bertagaz committed
529
"\"<b>Not enough memory available to check for upgrades.</b>\n"
Tails developers's avatar
Tails developers committed
530
531
532
533
534
535
536
"\n"
"Make sure this system satisfies the requirements for running Tails.\n"
"See file:///usr/share/doc/tails/website/doc/about/requirements.en.html\n"
"\n"
"Try to restart Tails to check for upgrades again.\n"
"\n"
"Or do a manual upgrade.\n"
bertagaz's avatar
bertagaz committed
537
"See https://tails.boum.org/doc/first_steps/upgrade#manual\""
Tails developers's avatar
Tails developers committed
538
msgstr ""
bertagaz's avatar
bertagaz committed
539
540
"«<b>No hi ha prou memòria disponible per a comprovar les actualitzacions.</"
"b>\n"
Tails developers's avatar
Tails developers committed
541
"\n"
bertagaz's avatar
bertagaz committed
542
543
"Comproveu que el sistema compleix els requisits per a executar el Tails.\n"
"Mireu file:///usr/share/doc/tails/website/doc/about/requirements.en.html\n"
Tails developers's avatar
Tails developers committed
544
"\n"
bertagaz's avatar
bertagaz committed
545
"Proveu de reiniciar el Tails per a tornar a comprovar les actualitzacions.\n"
Tails developers's avatar
Tails developers committed
546
"\n"
bertagaz's avatar
bertagaz committed
547
548
"O feu una actualització manual.\n"
"Mireu https://tails.boum.org/doc/first_steps/upgrade#manual»"
Tails developers's avatar
Tails developers committed
549

bertagaz's avatar
bertagaz committed
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-upgrade-frontend-wrapper:72
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:27
msgid "error:"
msgstr "Hi ha hagut un error:"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-upgrade-frontend-wrapper:73
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:28
msgid "Error"
msgstr "Error"

anonym's avatar
anonym committed
560
#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-virt-notify-user:71
Tails developers's avatar
Tails developers committed
561
msgid "Warning: virtual machine detected!"
anonym's avatar
anonym committed
562
msgstr "Alerta: S'ha detectat una màquina virtual."
Tails developers's avatar
Tails developers committed
563

intrigeri's avatar
intrigeri committed
564
#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-virt-notify-user:74
intrigeri's avatar
intrigeri committed
565
msgid "Warning: non-free virtual machine detected!"
anonym's avatar
anonym committed
566
msgstr "Avís: S'ha detectat una màquina virtual de propietat"
intrigeri's avatar
intrigeri committed
567

intrigeri's avatar
intrigeri committed
568
#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-virt-notify-user:77
Tails developers's avatar
Tails developers committed
569
msgid ""
intrigeri's avatar
intrigeri committed
570
571
572
573
"Both the host operating system and the virtualization software are able to "
"monitor what you are doing in Tails. Only free software can be considered "
"trustworthy, for both the host operating system and the virtualization "
"software."
Tails developers's avatar
Tails developers committed
574
msgstr ""
intrigeri's avatar
intrigeri committed
575
"Tant el sistema operatiu instal·lat com el programari de virtualització "
anonym's avatar
anonym committed
576
577
578
"poden monitoritzar el que feu a Tails. Només el programari lliure pot ésser "
"considerat de confiança, tant pel sistema operatiu com per al programari de "
"virtualització."
intrigeri's avatar
intrigeri committed
579

intrigeri's avatar
intrigeri committed
580
#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-virt-notify-user:81
intrigeri's avatar
intrigeri committed
581
582
583
msgid "Learn more"
msgstr "Apreneu-ne més"

anonym's avatar
anonym committed
584
#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tor-browser:43
Tails developers's avatar
Tails developers committed
585
msgid "Tor is not ready"
anonym's avatar
anonym committed
586
msgstr "El Tor no està preparat"
Tails developers's avatar
Tails developers committed
587

anonym's avatar
anonym committed
588
#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tor-browser:44
Tails developers's avatar
Tails developers committed
589
msgid "Tor is not ready. Start Tor Browser anyway?"
anonym's avatar
anonym committed
590
msgstr "El Tor no està preparat. Voleu iniciar el navegador Tor igualment?"
Tails developers's avatar
Tails developers committed
591

anonym's avatar
anonym committed
592
#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tor-browser:45
Tails developers's avatar
Tails developers committed
593
594
595
msgid "Start Tor Browser"
msgstr "Inicia el navegador Tor"

intrigeri's avatar
intrigeri committed
596
597
#: config/chroot_local-includes/usr/share/gnome-shell/extensions/torstatus@tails.boum.org/extension.js:40
msgid "Tor"
intrigeri's avatar
intrigeri committed
598
msgstr "Tor"
intrigeri's avatar
intrigeri committed
599
600
601

#: config/chroot_local-includes/usr/share/gnome-shell/extensions/torstatus@tails.boum.org/extension.js:55
msgid "Open Onion Circuits"
intrigeri's avatar
intrigeri committed
602
msgstr "Obrint Circuits onion"
intrigeri's avatar
intrigeri committed
603

anonym's avatar
anonym committed
604
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:38
Tails developers's avatar
Tails developers committed
605
msgid "Do you really want to launch the Unsafe Browser?"
anonym's avatar
anonym committed
606
msgstr "Segur que voleu executar el navegador insegur?"
Tails developers's avatar
Tails developers committed
607

anonym's avatar
anonym committed
608
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:40
Tails developers's avatar
Tails developers committed
609
msgid ""
intrigeri's avatar
intrigeri committed
610
611
"Network activity within the Unsafe Browser is <b>not anonymous</b>.\\nOnly "
"use the Unsafe Browser if necessary, for example\\nif you have to login or "
Tails developers's avatar
Tails developers committed
612
613
"register to activate your Internet connection."
msgstr ""
anonym's avatar
anonym committed
614
615
616
"L'activitat de la xarxa amb el navegador insegur <b>no és anònima</b>. "
"\\nUtilitzeu només el navegador insegur si és necessari, per exemple\\nsi "
"heu d'iniciar sessió o registrar-vos per activar la connexió a internet. "
Tails developers's avatar
Tails developers committed
617

anonym's avatar
anonym committed
618
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:51
Tails developers's avatar
Tails developers committed
619
620
621
msgid "Starting the Unsafe Browser..."
msgstr "Iniciant el Navegador Insegur..."

anonym's avatar
anonym committed
622
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:52
Tails developers's avatar
Tails developers committed
623
msgid "This may take a while, so please be patient."
anonym's avatar
anonym committed
624
msgstr "Això pot trigar una estona, espereu."
Tails developers's avatar
Tails developers committed
625

anonym's avatar
anonym committed
626
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:57
Tails developers's avatar
Tails developers committed
627
628
629
msgid "Shutting down the Unsafe Browser..."
msgstr "Apagant el Navegador Insegur"

anonym's avatar
anonym committed
630
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:58
Tails developers's avatar
Tails developers committed
631
632
633
634
msgid ""
"This may take a while, and you may not restart the Unsafe Browser until it "
"is properly shut down."
msgstr ""
anonym's avatar
anonym committed
635
636
"Això pot tardar una estona, no reinicieu el navegador insegur fins que no "
"s'hagi apagat correctament."
Tails developers's avatar
Tails developers committed
637

anonym's avatar
anonym committed
638
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:70
Tails developers's avatar
Tails developers committed
639
msgid "Failed to restart Tor."
intrigeri's avatar
intrigeri committed
640
msgstr "Hi ha hagut un error mentre es reiniciava Tor."
Tails developers's avatar
Tails developers committed
641

anonym's avatar
anonym committed
642
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:84
Tails developers's avatar
Tails developers committed
643
644
645
646
#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/unsafe-browser.desktop.in.h:1
msgid "Unsafe Browser"
msgstr "Navegador Insegur"

intrigeri's avatar
intrigeri committed
647
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:91
Tails developers's avatar
Tails developers committed
648
649
650
651
msgid ""
"Another Unsafe Browser is currently running, or being cleaned up. Please "
"retry in a while."
msgstr ""
intrigeri's avatar
intrigeri committed
652
653
"Un altre navegador insegur està essent executat o netejat. Proveu-ho d'aquí "
"una estona. "
Tails developers's avatar
Tails developers committed
654

intrigeri's avatar
intrigeri committed
655
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:99
bertagaz's avatar
bertagaz committed
656
657
658
msgid "Failed to setup chroot."
msgstr "S'ha fallat en configurar chroot."

intrigeri's avatar
intrigeri committed
659
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:104
bertagaz's avatar
bertagaz committed
660
661
msgid "Failed to configure browser."
msgstr "S'ha fallat en configurar el navegador."
Tails developers's avatar
Tails developers committed
662

intrigeri's avatar
intrigeri committed
663
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:110
Tails developers's avatar
Tails developers committed
664
665
666
667
668
669
670
msgid ""
"No DNS server was obtained through DHCP or manually configured in "
"NetworkManager."
msgstr ""
"No s'ha obtingut cap servidor DNS a través del DHCP o configurat manualment "
"al NetworkManager. "

intrigeri's avatar
intrigeri committed
671
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:121
Tails developers's avatar
Tails developers committed
672
msgid "Failed to run browser."
intrigeri's avatar
intrigeri committed
673
msgstr "S'ha fallat en executar el navegador."
Tails developers's avatar
Tails developers committed
674

675
#. Translators: Don't translate {volume_label} or {volume_size},
intrigeri's avatar
intrigeri committed
676
#. they are placeholders and will be replaced.
677
#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/python3/dist-packages/unlock_veracrypt_volumes/volume.py:58
intrigeri's avatar
intrigeri committed
678
679
#, python-brace-format
msgid "{volume_label} ({volume_size})"
intrigeri's avatar
intrigeri committed
680
msgstr "{volume_label} ({volume_size})"
intrigeri's avatar
intrigeri committed
681

682
#. Translators: Don't translate {partition_name} or {partition_size},
intrigeri's avatar
intrigeri committed
683
#. they are placeholders and will be replaced.
684
#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/python3/dist-packages/unlock_veracrypt_volumes/volume.py:63
intrigeri's avatar
intrigeri committed
685
686
#, python-brace-format
msgid "{partition_name} ({partition_size})"
intrigeri's avatar
intrigeri committed
687
msgstr "{partition_name} ({partition_size})"
intrigeri's avatar
intrigeri committed
688

689
690
691
#. Translators: Don't translate {volume_size}, it's a placeholder
#. and will be replaced.
#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/python3/dist-packages/unlock_veracrypt_volumes/volume.py:68
intrigeri's avatar
intrigeri committed
692
693
#, python-brace-format
msgid "{volume_size} Volume"
intrigeri's avatar
intrigeri committed
694
msgstr "{volume_size} Volum"
intrigeri's avatar
intrigeri committed
695
696
697

#. Translators: Don't translate {volume_name}, it's a placeholder and
#. will be replaced.
698
#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/python3/dist-packages/unlock_veracrypt_volumes/volume.py:107
intrigeri's avatar
intrigeri committed
699
700
#, python-brace-format
msgid "{volume_name} (Read-Only)"
intrigeri's avatar
intrigeri committed
701
msgstr "{volume_name} (Lectura només)"
intrigeri's avatar
intrigeri committed
702
703
704

#. Translators: Don't translate {partition_name} and {container_path}, they
#. are placeholders and will be replaced.
705
#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/python3/dist-packages/unlock_veracrypt_volumes/volume.py:115
intrigeri's avatar
intrigeri committed
706
707
#, python-brace-format
msgid "{partition_name} in {container_path}"
intrigeri's avatar
intrigeri committed
708
msgstr "{partition_name} al {container_path}"
intrigeri's avatar
intrigeri committed
709
710
711
712

#. Translators: Don't translate {volume_name} and {path_to_file_container},
#. they are placeholders and will be replaced. You should only have to translate
#. this string if it makes sense to reverse the order of the placeholders.
713
#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/python3/dist-packages/unlock_veracrypt_volumes/volume.py:122
intrigeri's avatar
intrigeri committed
714
715
#, python-brace-format
msgid "{volume_name} – {path_to_file_container}"
intrigeri's avatar
intrigeri committed
716
msgstr "{volume_name} – {path_to_file_container}"
intrigeri's avatar
intrigeri committed
717
718
719

#. Translators: Don't translate {partition_name} and {drive_name}, they
#. are placeholders and will be replaced.
720
#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/python3/dist-packages/unlock_veracrypt_volumes/volume.py:128
intrigeri's avatar
intrigeri committed
721
722
#, python-brace-format
msgid "{partition_name} on {drive_name}"
intrigeri's avatar
intrigeri committed
723
msgstr "{partition_name} al {drive_name}"
intrigeri's avatar
intrigeri committed
724
725
726
727

#. Translators: Don't translate {volume_name} and {drive_name},
#. they are placeholders and will be replaced. You should only have to translate
#. this string if it makes sense to reverse the order of the placeholders.
728
#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/python3/dist-packages/unlock_veracrypt_volumes/volume.py:135
intrigeri's avatar
intrigeri committed
729
730
#, python-brace-format
msgid "{volume_name} – {drive_name}"
intrigeri's avatar
intrigeri committed
731
msgstr "{volume_name} – {drive_name}"
intrigeri's avatar
intrigeri committed
732

733
734
#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/python3/dist-packages/unlock_veracrypt_volumes/volume.py:222
msgid "Wrong passphrase or parameters"
anonym's avatar
anonym committed
735
msgstr "Contrassenya o paràmetres incorrectes."
736
737
738

#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/python3/dist-packages/unlock_veracrypt_volumes/volume.py:224
msgid "Error unlocking volume"
anonym's avatar
anonym committed
739
msgstr "Error al desbloquejar el volum"
740

intrigeri's avatar
intrigeri committed
741
742
743
#. Translators: Don't translate {volume_name} or {error_message},
#. they are placeholder and will be replaced.
#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/python3/dist-packages/unlock_veracrypt_volumes/volume.py:228
744
745
746
747
748
#, python-brace-format
msgid ""
"Couldn't unlock volume {volume_name}:\n"
"{error_message}"
msgstr ""
anonym's avatar
anonym committed
749
750
"No s'ha pogut desbloquejar el volum {volume_name}:\n"
"{error_message}"
751

intrigeri's avatar
intrigeri committed
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
#. Translators: Don't translate {volume_name} or {error_message},
#. they are placeholder and will be replaced.
#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/python3/dist-packages/unlock_veracrypt_volumes/volume.py:330
#, fuzzy, python-brace-format
msgid ""
"Couldn't lock volume {volume_name}:\n"
"{error_message}"
msgstr ""
"No s'ha pogut desbloquejar el volum {volume_name}:\n"
"{error_message}"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/python3/dist-packages/unlock_veracrypt_volumes/volume.py:332
#, fuzzy
msgid "Error locking volume"
msgstr "Error al desbloquejar el volum"

intrigeri's avatar
intrigeri committed
768
769
#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/python3/dist-packages/unlock_veracrypt_volumes/volume_list.py:83
msgid "No file containers added"
intrigeri's avatar
intrigeri committed
770
msgstr "No s'ha afegit cap contenidor de fitxers"
intrigeri's avatar
intrigeri committed
771
772
773

#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/python3/dist-packages/unlock_veracrypt_volumes/volume_list.py:98
msgid "No VeraCrypt devices detected"
intrigeri's avatar
intrigeri committed
774
msgstr "No s'ha detectat cap dispositiu VeraCrypt"
intrigeri's avatar
intrigeri committed
775

segfault's avatar
segfault committed
776
777
778
779
780
#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/python3/dist-packages/unlock_veracrypt_volumes/volume_manager.py:40
#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/unlock-veracrypt-volumes.desktop.in.h:1
msgid "Unlock VeraCrypt Volumes"
msgstr "Desbloqueja els volums de VeraCrypt"

intrigeri's avatar
intrigeri committed
781
782
#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/python3/dist-packages/unlock_veracrypt_volumes/volume_manager.py:114
msgid "Container already added"
intrigeri's avatar
intrigeri committed
783
msgstr "El contenidor ja s'ha afegit"
intrigeri's avatar
intrigeri committed
784
785
786
787

#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/python3/dist-packages/unlock_veracrypt_volumes/volume_manager.py:115
#, python-format
msgid "The file container %s should already be listed."
intrigeri's avatar
intrigeri committed
788
msgstr "El contenidor de fitxers %s ja hauria d'estar inclós."
intrigeri's avatar
intrigeri committed
789
790
791

#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/python3/dist-packages/unlock_veracrypt_volumes/volume_manager.py:131
msgid "Container opened read-only"
intrigeri's avatar
intrigeri committed
792
msgstr "Contenidor obert només ab accés de lectura"
intrigeri's avatar
intrigeri committed
793

794
795
#. Translators: Don't translate {path}, it's a placeholder  and will be replaced.
#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/python3/dist-packages/unlock_veracrypt_volumes/volume_manager.py:133
intrigeri's avatar
intrigeri committed
796
797
798
799
800
801
802
#, python-brace-format
msgid ""
"The file container {path} could not be opened with write access. It was "
"opened read-only instead. You will not be able to modify the content of the "
"container.\n"
"{error_message}"
msgstr ""
intrigeri's avatar
intrigeri committed
803
804
805
806
"El contenidor de fitxer {path} no s'ha pogut obrir amb accés d'escriptura. "
"S'ha obert només de lectura. No podreu modificar el contingut del "
"contenidor.\n"
"{error_message}"
intrigeri's avatar
intrigeri committed
807

808
#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/python3/dist-packages/unlock_veracrypt_volumes/volume_manager.py:138
intrigeri's avatar
intrigeri committed
809
msgid "Error opening file"
intrigeri's avatar
intrigeri committed
810
msgstr "Error obrint fitxer"
intrigeri's avatar
intrigeri committed
811

812
#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/python3/dist-packages/unlock_veracrypt_volumes/volume_manager.py:160
intrigeri's avatar
intrigeri committed
813
msgid "Not a VeraCrypt container"
intrigeri's avatar
intrigeri committed
814
msgstr "No es un contenidor VeraCrypt"
intrigeri's avatar
intrigeri committed
815

816
#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/python3/dist-packages/unlock_veracrypt_volumes/volume_manager.py:161
intrigeri's avatar
intrigeri committed
817
818
#, python-format
msgid "The file %s does not seem to be a VeraCrypt container."
intrigeri's avatar
intrigeri committed
819
msgstr "El fitxer %s no sembla ser un contenidor de VeraCrypt."
intrigeri's avatar
intrigeri committed
820

821
#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/python3/dist-packages/unlock_veracrypt_volumes/volume_manager.py:163
intrigeri's avatar
intrigeri committed
822
msgid "Failed to add container"
intrigeri's avatar
intrigeri committed
823
msgstr "No s'ha pogut afegir el contenidor"
intrigeri's avatar
intrigeri committed
824

825
#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/python3/dist-packages/unlock_veracrypt_volumes/volume_manager.py:164
anonym's avatar
anonym committed
826
#, python-format
intrigeri's avatar
intrigeri committed
827
msgid ""
intrigeri's avatar
intrigeri committed
828
829
"Could not add file container %s: Timeout while waiting for loop setup.\n"
"Please try using the <i>Disks</i> application instead."
intrigeri's avatar
intrigeri committed
830
msgstr ""
anonym's avatar
anonym committed
831
832
833
"No s'ha pogut afegir el contenidor de fitxers %s: s'ha excedit el temps "
"mentre s'esperava la configuració de bucle.\n"
"Torneu a provar-ho fent servir l'aplicació <i>Discs</i>."
intrigeri's avatar
intrigeri committed
834

835
#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/python3/dist-packages/unlock_veracrypt_volumes/volume_manager.py:209
intrigeri's avatar
intrigeri committed
836
msgid "Choose File Container"
intrigeri's avatar
intrigeri committed
837
msgstr "Trieu Contenidor d'arxius"
intrigeri's avatar
intrigeri committed
838

Tails developers's avatar
Tails developers committed
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
#: ../config/chroot_local-includes/etc/skel/Desktop/Report_an_error.desktop.in.h:1
msgid "Report an error"
msgstr "Reporta un error"

#: ../config/chroot_local-includes/etc/skel/Desktop/tails-documentation.desktop.in.h:1
#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/tails-documentation.desktop.in.h:1
msgid "Tails documentation"
msgstr "Documentacio de Tails"

#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/tails-documentation.desktop.in.h:2
msgid "Learn how to use Tails"
intrigeri's avatar
intrigeri committed
850
msgstr "Com usar el Tails"
Tails developers's avatar
Tails developers committed
851
852
853

#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/tails-about.desktop.in.h:2
msgid "Learn more about Tails"
intrigeri's avatar
intrigeri committed
854
msgstr "Aprèn més sobre Tails"
Tails developers's avatar
Tails developers committed
855

Tails developers's avatar
Tails developers committed
856
857
#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/tor-browser.desktop.in.h:1
msgid "Tor Browser"
Tails developers's avatar
Tails developers committed
858
msgstr "Navegador Tor"
Tails developers's avatar
Tails developers committed
859
860
861

#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/tor-browser.desktop.in.h:2
msgid "Anonymous Web Browser"
Tails developers's avatar
Tails developers committed
862
msgstr "Navegador web anònim"
Tails developers's avatar
Tails developers committed
863

Tails developers's avatar
Tails developers committed
864
865
866
867
868
869
870
871
#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/unsafe-browser.desktop.in.h:2
msgid "Browse the World Wide Web without anonymity"
msgstr "Navegar per la World Wide Web sense anonimitzar"

#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/unsafe-browser.desktop.in.h:3
msgid "Unsafe Web Browser"
msgstr "Navegador Web Insegur"

intrigeri's avatar
intrigeri committed
872
873
#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/unlock-veracrypt-volumes.desktop.in.h:2
msgid "Mount VeraCrypt encrypted file containers and devices"
intrigeri's avatar
intrigeri committed
874
msgstr "Munta els dispositius i contenidors de fitxers xifrats VeraCrypt"
intrigeri's avatar
intrigeri committed
875
876
877

#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/org.boum.tails.additional-software-config.desktop.in.h:1
msgid "Additional Software"
intrigeri's avatar
intrigeri committed
878
msgstr "Programari addicional"
intrigeri's avatar
intrigeri committed
879
880
881
882
883
884

#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/org.boum.tails.additional-software-config.desktop.in.h:2
msgid ""
"Configure the additional software installed from your persistent storage "
"when starting Tails"
msgstr ""
intrigeri's avatar
intrigeri committed
885
886
"Configureu el programari addicional instal·lat des del vostre emmagatzematge "
"persistent al iniciar Tails"
intrigeri's avatar
intrigeri committed
887

Tails developers's avatar
Tails developers committed
888
889
890
#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/desktop-directories/Tails.directory.in.h:2
msgid "Tails specific tools"
msgstr "Eines específiques de Tails"
intrigeri's avatar
intrigeri committed
891
892
893

#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/polkit-1/actions/org.boum.tails.root-terminal.policy.in.h:1
msgid "To start a Root Terminal, you need to authenticate."
anonym's avatar
anonym committed
894
msgstr "Per a executar un terminal amb accés complet heu d'autenticar-vos."
intrigeri's avatar
intrigeri committed
895

intrigeri's avatar
intrigeri committed
896
897
#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/polkit-1/actions/org.boum.tails.additional-software.policy.in.h:1
msgid "Remove an additional software package"
898
msgstr "Elimineu un paquet de programari addicional"
intrigeri's avatar
intrigeri committed
899
900
901
902
903

#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/polkit-1/actions/org.boum.tails.additional-software.policy.in.h:2
msgid ""
"Authentication is required to remove a package from your additional software "
"($(command_line))"
904
905
906
msgstr ""
"Es necessita l'autenticació per eliminar un paquet del programari addicional "
"($ (command_line))"
intrigeri's avatar
intrigeri committed
907

segfault's avatar
segfault committed
908
#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/unlock-veracrypt-volumes/main.ui.in:61
intrigeri's avatar
intrigeri committed
909
msgid "File Containers"
intrigeri's avatar
intrigeri committed
910
msgstr "Contenidors de fitxers"
intrigeri's avatar
intrigeri committed
911

segfault's avatar
segfault committed
912
#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/unlock-veracrypt-volumes/main.ui.in:80
intrigeri's avatar
intrigeri committed
913
msgid "_Add"
intrigeri's avatar
intrigeri committed
914
msgstr "_Afegeix"
intrigeri's avatar
intrigeri committed
915

segfault's avatar
segfault committed
916
#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/unlock-veracrypt-volumes/main.ui.in:86
intrigeri's avatar
intrigeri committed
917
msgid "Add a file container"
intrigeri's avatar
intrigeri committed
918
msgstr "Afegeix un contenidor de fitxer"
intrigeri's avatar
intrigeri committed
919

segfault's avatar
segfault committed
920
#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/unlock-veracrypt-volumes/main.ui.in:103
intrigeri's avatar
intrigeri committed
921
msgid "Partitions and Drives"
intrigeri's avatar
intrigeri committed
922
923
msgstr "Particions i unitats"

segfault's avatar
segfault committed
924
#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/unlock-veracrypt-volumes/main.ui.in:121
intrigeri's avatar
intrigeri committed
925
926
927
msgid ""
"This application is not affiliated with or endorsed by the VeraCrypt project "
"or IDRIX."
intrigeri's avatar
intrigeri committed
928
msgstr ""
Cyril 'kibi' Brulebois's avatar
Cyril 'kibi' Brulebois committed
929
930
"Aquesta aplicació no està afiliada ni aprovada pel projecte VeraCrypt o "
"IDRIX."
intrigeri's avatar
intrigeri committed
931

segfault's avatar
segfault committed
932
933
#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/unlock-veracrypt-volumes/volume.ui.in:29
msgid "_Open"
anonym's avatar
anonym committed
934
msgstr "_Obre"
segfault's avatar
segfault committed
935
936

#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/unlock-veracrypt-volumes/volume.ui.in:38
intrigeri's avatar
intrigeri committed
937
msgid "Lock this volume"
intrigeri's avatar
intrigeri committed
938
msgstr "Bloqueja aquest volum"
intrigeri's avatar
intrigeri committed
939

segfault's avatar
segfault committed
940
941
#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/unlock-veracrypt-volumes/volume.ui.in:52
msgid "_Unlock"
anonym's avatar
anonym committed
942
msgstr "_Desbloqueja"
segfault's avatar
segfault committed
943
944

#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/unlock-veracrypt-volumes/volume.ui.in:61
intrigeri's avatar
intrigeri committed
945
msgid "Detach this volume"
intrigeri's avatar
intrigeri committed
946
msgstr "Desmunteu aquest volum"
intrigeri's avatar
intrigeri committed
947
948
949

#: ../config/chroot_local-includes/usr/local/share/mime/packages/unlock-veracrypt-volumes.xml.in.h:1
msgid "TrueCrypt/VeraCrypt container"
intrigeri's avatar
intrigeri committed
950
msgstr "Contenidor TrueCrypt / VeraCrypt"